สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การชี้แจงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขโดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ และผ่านระบบทางไกลโดย โปรแกรม cisco webex meeting เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๔๐
พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การทบทวนปรับแบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยในการเเพทย์ใน โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.เป็นเลขา ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ และผ่านระบบทางไกลโดย โปรแกรม cisco webex meeting เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๑๐
พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๓
พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. เมื่อ ๖ พ.ย.๖๓
พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบเกียรติบัตร ให้กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่มีแพทย์ประจำ ที่ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ระดับดีขึ้นไป รวม ๑๐ หน่วย ในการประชุม นขต.พร.๑๑ ส.ค.๖๓
พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบเกียรติบัตร ให้กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ไม่มีแพทย์ประจำ ที่ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. รวม ๘ หน่วย ในการประชุม นขต.พร.๑๑ ส.ค.๖๓
วันที่ 14 ธ.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล พัน.ร.ฉก.นย.ตราด
วันที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 0900-1230 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ตอนพยาบาล ฉก.ทพ.นย.(ค่ายเทวาพิทักษ์)
วันที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 1330-1630 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล ที่ 2 พัน.ป.กจต.
วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 0900 - 1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ศปศ.61 โดยมี น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ผู้บังคับการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61 ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการคัดกรองและสอบสวนโรคติดเชื้อ COVID – 19 ทหารใหม่ผลัด ๒/๖๓ กลับจากการเยี่ยมบิดา-มารดา ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และผู้ป่วยติดเตียง
น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๔
เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ร่วมกับ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ประชุมหารือในการเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม.สน.พล.นย. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.ฯ
เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ร่วมกับ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. และกฝท.ศฝ.นย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในการเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม.สน.พล.นย. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.ฯ
น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติ ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๔
กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน และ กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๔
เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.


ข่าวประกาศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

1-4

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ของสถานพยาบาลประเภทที่รับไว้ค้างคืน ให้กับหน่วยปฐมภูมิ ทร.ระดับ L1 และแม่ข่าย รพ.หลักในสังกัด ทร.๔ แห่ง โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นเลขา เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ

S__1712251

วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 0900-1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ และแม่ข่าย ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล ร้อย บก.และบริการ พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย.

S__1704263

วันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 1300-1600 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ และแม่ข่าย ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พ.แผนกบริการ กอง สน. นสร. กร. โดยมี น.อ.ภูษิต แสงจันทร์ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังผลการตรวจประเมิน

S__1704035

วันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 0900-1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พ.ร้อย บก.และบริการ พัน ร.1 รอ.กรม ร.1 พล.นย.


ข่าวประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

IMG_5993-1024x683

เมื่อวันที่ ๑๔๐๙๐๐ มิ.ย.๒๕๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับกองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการประชุมปรึกษาและชี้แจงการปฏิบัติเตรียมการรับทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการผลัดที่ ๑/๖๔ (๑-๒ ก.ค.๒๕๖๔) โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.ฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

101091-1-768x1024

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ หยอดทรายอะเบท พร้อมทั้งให้คำแนะนำกำลังพลตามหน่วยต่าง ๆ กำชับให้ช่วยกันดูแลความสะอาด รอบ ๆ พื้นที่ไม่ให้มีภาชนะน้ำขัง ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกภายในค่ายตากสิน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

101261-768x1024

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่เรือนรับรอง 1 กปช.จต. (ค่ายตากสิน) อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

99767-1024x768

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารโรงพละ พัน.ร.2 ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมสัมมนากฏหมายสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ทางบกและทะเล ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ข่าวประกาศ COVID-19 สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.


เอกสารเผยแพร่

มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ปี 2560
คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.
แนวทางการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ของก าลังพล ทร. พื้นที่ รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ พื้นที่ รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
010351
Users Today : 14
Users Yesterday : 18
This Month : 283
This Year : 2145
Total Users : 10351
Views Today : 42
Total views : 22286

ที่อยู่ผู้ดูแลเว็บไซต์

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628
โทรสาร 52513, 02-8766628