04พ.ย.62 เวลา 0830-1200 เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. จัด จนท.และพลทหาร ให้การสนับสนุน แผนกบำบัด รพ.อาภากรฯ ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแก่ทหารใหม่ผลัด 3/62 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.ปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับนักเรียนพลกองประจำการ ผลัด ๓/๖๒ ณ ศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน ในวันที่ ๑ พ.ย.๖๒
๑ พ.ย.๖๒ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการจัดแพทย์ พยาบาล พลขับ รถพยาบาล พร้อม สป.สายแพทย์ ให้การสนับสนุนงานบริการสุขภาพทหารกองประจำการ ผลัด๓/๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ พ.ย.๖๒ ณ บริเวณศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
วันที่ 25 ตค 2562 ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน แผนกแพทย์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง มด และแมลงที่สถานรับเลี้ยงเด็ก ทร.9
น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.พร้อมวิทยากร พัน.พ.ฯ ให้ความรู้ เรื่องการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง (AED) ให้กับข้าราชการและทหารกองประจำการ กองพันซ่อมบำรุง กรม สน.สอ.รฝ.ณ อาคาร บก.พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ.ในวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๒
เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่ิอป้องกันการวางไข่ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณโดยรอบกองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.รวมถึงเรือนพักผู้ป่วยและกราบพักทหาร ในวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๒
กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่พยาบาล ให้ความรู้เรื่องการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED ให้กับข้าราชการและทหารกองประจำการ บริเวณ บก.กรม สน.สอ.รฝ. ในวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๒
น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ทบทวนความรู้เรืองการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR ) และ การใช้เครื่อง AED ให้กับกำลังพล พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ณ ห้องประชุมศาลางูดิน กรม สน.สอ.รฝ. ในวันที่ 15 ต.ค.62
15ตค.62 ศูนย์ปฏิบัติการโรคลมเหตุร้อน นย.ให้การสนับสนุนวิธีรับน้องในหลักสูตรรบพิเศษและจู่โจม นย
วันที่ 9 ต.ค.62 เจ้าหน้าที่หมวดพยาบาล นรข.ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในทหารกองประจำการ ร้อยป้องกัน
วันที่ 4 ตค 2562 ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน แผนกแพทย์ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลโรงเลี้ยง โรงเรียนชุมพล ประจำเดือนตุลาคม
วันที่ ๕ พ.ย. ๖๒ แผนกแพทย์ สนบ. กบร. กร. ให้การสนับสนุนสโมสรโรตารีพลูตาหลวง ในการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED ให้กับกำลังพล กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ
วันที่ ๖ พ.ย. ๖๒ แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร ให้การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฝูงบิน 201
วันที่ ๕ พ.ย.๖๒เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันการวางไข่ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณโดยรอบศูนย์การฝึก สอ.รฝ.(พัน.ฝ.๑ กฝท.ศฝ.สอ.รฝ. พัน.ฝ.๒ กฝท.ศฝ.สอ.รฝ. พัน.ฝ.๓ กฝท.ศฝ.สอ.รฝ.)
๕ พ.ย.๖๒ (๑๓๐๐) เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล,นย. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ชมชุน นย. หลังได้รับรายงานว่าพบผู้ป่วย ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
15/11/62แผนกแพทย์ สนบ. กบร .กร .สนับสนุนการจัดอบรมเวชศาสตร์การบิน และ สอนการกู้ชีพพื้นฐานแก่ นักบิน ผู้ทำการในอากาศ และต้นหน ที่อาคารม้าแดง กบร.
15 /11/62 แผนกแพทย์ สนบ. กบร. กร.จัดการฝึกอบรมให้ความรู้โรคลมแดดและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่กำลงพล ทหารใหม่ กบร.
พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เมื่อ 11 พ.ย. 62 ณ ห้องประชุม พร.1
พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 ณ ห้องประชุม พร.1
พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เมื่อ 19 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุม พร.1
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ณ แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.เมื่อ วันที่ 22 พ.ค. และ10 ก.ค. 62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อ 29 พ.ค. 62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เมื่อ 30 พ.ค. 62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ ร้อย พ. กอง สนช.กจต. เมื่อ 21 พ.ค. 62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. เมื่อ 23 พ.ค. 62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ รพ.รร.นร.เมื่อ 29 เม.ย. 62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐท.กท. เมื่อ 1 เม.ย. 62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ณ รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 เมื่อ 28-29 มี.ค.62
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. พร้อมแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ รพ.ฐท.สข.ทรภ.2 เมื่อ 14-15 มี.ค.62

สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

             หมายถึง หน่วยงานในระบบบริการสุขภาพกองทัพเรือ ที่จัดบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพเรือทั่วประเทศ มีพันธกิจในการให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ด้วยคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยแบ่งการบริการสุขภาพเป็น 2 ระบบตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารเรือคือ การบริการสุขภาพเพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ (Readiness Health Service) และการบริการสุขภาพเพื่อสวัสดิการสุขภาพ (Beneficiary Health Service) และสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพรองรับภารกิจของกองทัพเรือ และปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่


ข่าวประกาศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตร_๑๙๐๘๑๙_0011

พล ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น จก.พร. มอบเกียรติบัตรแก่สถานพยาบาลปฐมภูมิระดับที่มีแพทย์ประจำที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ในปี งป.๖๒ ทั้ง ๑๐ แห่ง ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ การบริการทางการแพทย์เพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การบริหารองค์กร และการพัฒนาระบบงานสำคัญในการบริการทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม บก.พร.๓ เมื่อ วันที่ ๙ ส.ค. ๖๒

499106

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร.2/ที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/62 โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร./หัวหน้าคณะทำงาน ฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ปี งป.62 เเละสรุปโอกาสพัฒนาจากการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิทร.เมื่อ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุม พร.1


ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

timeline_25621116_155354

15/11/62 แผนกแพทย์ สนบ.กบร. กร. สนับสนุนการจัดอบรมเวชศาสตร์การบิน และ สอนการกู้ชีพพื้นฐานแก่ นักบิน ผู้ทำการในอากาศ และต้นหน ที่อาคารม้าแดง กบร.

10119

ใน ๑๕ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ นรข.เขตนครพนม โดย น.อ.ณัฐพงศ์ พรรณรายณ์ ผบ.นรข.เขตนครพนม มอบหมายให้ พ.จ.อ.พัด เพิ่มพูน จนท.พยาบาล บก.นรข.เขตนครพนม ร่วมกับ ชมรมเพื่อนพ้องน้องพี่ มอบชุดยาสามัญประจำห้องพยาบาลโรงเรียน และ อุปกรณ์การศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระกลางทุ่ง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี นายประทีป ขุมทอง ผอ.โรงเรียนพระกลางทุ่ง เป็นผู้รับมอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

89454

ใน ๑๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ นรข.เขตนครพนม โดย น.อ.ณัฐพงศ์ พรรณรายณ์ ผบ.นรข.เขตนครพนม มอบหมายให้ พ.จ.อ.พัด เพิ่มพูน จนท.พยาบาล บก.นรข.เขตนครพนม พร้อมกำลังพล บก.นรข.เขตนครพนม ร่วมกับ ชมรมเพื่อนพ้องน้องพี่ มอบชุดยาสามัญประจำห้องพยาบาลโรงเรียน และ อุปกรณ์การศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมรุกขนคร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี นายพนิชย์ แก้วมณีชัย ผอ.โรงเรียนมรุกขนคร เป็นผู้รับมอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
002700
Users Today : 2
Users Yesterday : 17
This Month : 327
This Year : 2700
Total Users : 2700
Total views : 7451

ที่อยู่ผู้ดูแลเว็บไซต์

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628
โทรสาร 52513, 02-8766628