ร.ต.ฐิติณัฐ จารุฐิติ ผบ.ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางวิชาการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น แก่หลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปีงป.63 ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62
น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปีงป.62 ห้วงการฝึก 2 -15 กันยายน 62 โดยมี น.ต.ธาดา โพสาโพชน์ ผบ.ร้อย.พ.สนับสนุน/รองผู้อำนวยการฝึกฯกล่าวรายงานพร้อมกำลังพลฝึก จำนวน111นาย ณ บริเวณพื้นที่ฝึก พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62
น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. บรรยายพิเศษเรื่องPrehospital Trauma Life Support แก่หลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปีงป.62 เมื่อวันที่6 ก.ย.62
แผนกแพทย์ สนบ กบร ให้การสนับสนุน กวตบ.พร. ในการจัดโครงการอบรมนิรภัยการบิน ครั้งที่2 4-6กย 2562 ให้กับกำลังพลของกบร
แผนกแพทย์ สนบ กบร กร ให้การสนับสนุนการช่วยเหลือด้านการแพทย์ ในมินิไตรกีฬา กองเรือยุทธการ วันที่4กย 2562
แผนกแพทย์ สนบ กบร กร ให้การสนับสนุนการฝึกด้านการแพทย์ และให้การอบรมการกู้ชีพ ในการฝึก Sea survival ประจำปี2562 ระหว่างวันที่ 20-26/8/62 มีวัตถุประสงค์ให้นักบินและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและบก
พล ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น จก.พร. มอบเกียรติบัตรแก่สถานพยาบาลปฐมภูมิระดับที่มีแพทย์ประจำที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ในปี งป.๖๒ ทั้ง ๑๐ แห่ง ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ การบริการทางการแพทย์เพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การบริหารองค์กร และการพัฒนาระบบงานสำคัญในการบริการทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม บก.พร.๓ เมื่อ วันที่ ๙ ส.ค. ๖๒
พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร.2 เป็นประธานการประชุมหน่วยเเพทย์ปฐมภูมิ ทร. โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.สรุปผลการพัฒนาคุณภาพ ผลการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. โอกาสพัฒนาในภาพรวม และแผนการตรวจสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ปี งป.63 เมื่อ 9 ส.ค.62 ณ
พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร.2/ที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/62 โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร./หัวหน้าคณะทำงาน ฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ปี งป.62 เเละสรุปโอกาสพัฒนาจากการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิทร.เมื่อ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุม พร.1
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.เมื่อ วันที่ 10 ก.ค. 62

สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

             หมายถึง หน่วยงานในระบบบริการสุขภาพกองทัพเรือ ที่จัดบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพเรือทั่วประเทศ มีพันธกิจในการให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ด้วยคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยแบ่งการบริการสุขภาพเป็น 2 ระบบตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารเรือคือ การบริการสุขภาพเพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ (Readiness Health Service) และการบริการสุขภาพเพื่อสวัสดิการสุขภาพ (Beneficiary Health Service) และสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพรองรับภารกิจของกองทัพเรือ และปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่


ข่าวประกาศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

0BBEB82C-18D8-4BC8-8F25-8742A4AA0999

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร.2 เป็นประธานการประชุมหน่วยเเพทย์ปฐมภูมิ ทร. โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.สรุปผลการพัฒนาคุณภาพ ผลการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. โอกาสพัฒนาในภาพรวม และแผนการตรวจสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ปี งป.63 เมื่อ 9 ส.ค.62 ณ ห้องประชุม พร.1

มอบเกียรติบัตร_๑๙๐๘๑๙_0011

พล ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น จก.พร. มอบเกียรติบัตรแก่สถานพยาบาลปฐมภูมิระดับที่มีแพทย์ประจำที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ในปี งป.๖๒ ทั้ง ๑๐ แห่ง ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ การบริการทางการแพทย์เพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การบริหารองค์กร และการพัฒนาระบบงานสำคัญในการบริการทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม บก.พร.๓ เมื่อ วันที่ ๙ ส.ค. ๖๒

499106

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร.2/ที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/62 โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร./หัวหน้าคณะทำงาน ฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ปี งป.62 เเละสรุปโอกาสพัฒนาจากการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิทร.เมื่อ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุม พร.1

DSC01500

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.เมื่อ วันที่ 10 ก.ค. 62


ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

18931

ร.ต.ฐิติณัฐ จารุฐิติ ผบ.ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางวิชาการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น แก่หลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปีงป.63 ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62

17578

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปีงป.62 ห้วงการฝึก 2 -15 กันยายน 62 โดยมี น.ต.ธาดา โพสาโพชน์ ผบ.ร้อย.พ.สนับสนุน/รองผู้อำนวยการฝึกฯกล่าวรายงานพร้อมกำลังพลฝึก จำนวน111นาย ณ บริเวณพื้นที่ฝึก พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62

IMG_5066

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.บรรยายพิเศษเรื่องPrehospital Trauma Life Support แก่หลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปีงป.62 ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบจว.ชลบุรี เมื่อวันที่6 ก.ย.62

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
001643
Users Today : 4
Users Yesterday : 12
This Month : 199
This Year : 1643
Total Users : 1643
Total views : 5195

ที่อยู่ผู้ดูแลเว็บไซต์

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628
โทรสาร 52513, 02-8766628