เมื่อ 13 ม.ค.63 เจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แก่กำลังพลที่จะเข้ารับการฝึก ทม.รอ. ณ สโมสร พัน.ร.1 รอ. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จว.ชลบุรีผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดวิทยากรให้ความรู้เรื่องการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED. ให้กับกำลังพล ศฝ.สอ.รฝ.ณ อาคารเอนกประสงค์ บก.ศฝ.สอ.รฝ.ในวันที่ 9 ม.ค.63
เมื่อวันที่ 6 ม.ค.63 0900-1200 พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่กำลังพลร้อย.บก.พัน.บกและบริการ นย. ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.
วันที่ ๒ ธ.ค.๖๒ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก
๒ ธ.ค.๖๒ หมวดพยาบาล นรข. จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันเอดส์โลก”
๒๕ พ.ย.๖๒ นรข.เขตหนองคายจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพบริการประชาชน
วันที่ 19-20 พ.ย.62 หมวดพยาบาลค่าจุฬาภรณ์​ร่วมกับหมวดบิน ฉก.นย.ภต. ได้ทำการฝึกอบรมสายแพทย์ครั้งที่ 1/4 ประจำปีงปประมาณ 63
วันที่ 9 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ บก.นรข.เขตหนองคาย โดยมี น.ท.ธิติวัฒน์ เรืองประพันธ์ หน.ยก.-ขว.นรข.เขตหนองคาย ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ 9 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือหนองคาย โดยมี น.ท.ธิติวัฒน์ เรืองประพันธ์ หน.สน.เรือหนองคาย ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ 7 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ หมวดพยาบาลแผนกคลังและบริการ บก.นรข. โดย น.อ.โชคชัย เรืองแจ่ม รอง ผบ.นรข. ร่วมเข้ารับฟังการบรรยายสรุป
วันที่ 8 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือธาตุพนม
วันที่ 8 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือมุกดาหาร โดยมี น.ท.สิทธิศักดิ์ สิทธิกุล หน.สน.เรือมุกดาหาร ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ 8 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ บก.นรข.เขตนครพนม โดยมี น.อ.ณัฐพงศ์ พรรณรายน์ ผบ.นรข.เขตนครพนม ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน
วันที่ ๓ ธ.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร.(๑) และคณะ ตรวจเยี่ยม และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒
วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๒ น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. และทีมงาน พร้อมโรงพยาบาลแม่ข่าย ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ ห้องพยาบาล บก.ยศ.ทร.
วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ หมวดพยาบาล นรข.รับการตรวจเยี่ยมหน่วยของ จก.พร.และคณะ พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บก.นรข.
วันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ซึ่งเป็น รพ.แม่ข่าย นำโดย น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.รพ.ฯ ฝ่ายบริหาร และ ประธาน คกก.ดำเนินงานพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ ในเครือข่าย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. และกรรมการจำนวน 8 นาย ลงพื้นที่เยี่ยมที่แผนกแพทย์ รร.ชุมพลฯ รับฟังผลการดำเนินงาน ข้อขัดข้อง และวางแผนร่วมกัน

สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

             หมายถึง หน่วยงานในระบบบริการสุขภาพกองทัพเรือ ที่จัดบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพเรือทั่วประเทศ มีพันธกิจในการให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ด้วยคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยแบ่งการบริการสุขภาพเป็น 2 ระบบตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารเรือคือ การบริการสุขภาพเพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ (Readiness Health Service) และการบริการสุขภาพเพื่อสวัสดิการสุขภาพ (Beneficiary Health Service) และสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพรองรับภารกิจของกองทัพเรือ และปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่


ข่าวประกาศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

S__15171897

วันที่ 9 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือหนองคาย โดยมี น.ท.ธิติวัฒน์ เรืองประพันธ์ หน.สน.เรือหนองคาย ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน

S__15171825

วันที่ 9 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ บก.นรข.เขตหนองคาย โดยมี น.ท.ธิติวัฒน์ เรืองประพันธ์ หน.ยก.-ขว.นรข.เขตหนองคาย ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน

S__15163589

วันที่ 8 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือมุกดาหาร โดยมี น.ท.สิทธิศักดิ์ สิทธิกุล หน.สน.เรือมุกดาหาร ร่วมเข้ารับฟังผลการประเมิน

S__15163536

วันที่ 8 ม.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และทีมงาน เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ สน.เรือธาตุพนม


ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

309226

เมื่อ 13 ม.ค.63 0930 เจ้าหน้าที่เวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แก่กำลังพลที่จะเข้ารับการฝึก ทม.รอ. ณ สโมสร พัน.ร.1 รอ. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จว.ชลบุรีผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

timeline_20200109_144427

กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดวิทยากรให้ความรู้เรื่องการกู้ฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่อง AED. ให้กับกำลังพล ศฝ.สอ.รฝ.ณ อาคารเอนกประสงค์ บก.ศฝ.สอ.รฝ.ในวันที่ 9 ม.ค.63

9915

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.63 0900-1200 พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่กำลังพลร้อย.บก.พัน.บกและบริการ นย. ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

141297

เมื่อ ๐๔ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ สน.เรือมุกดาหาร นรข.เขตนครพนม จนท.พยาบาล สน.เรือมุกดาหาร ได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงรบกวน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
003586
Users Today : 1
Users Yesterday : 13
This Month : 330
This Year : 330
Total Users : 3586
Total views : 9057

ที่อยู่ผู้ดูแลเว็บไซต์

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628
โทรสาร 52513, 02-8766628