เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๓ น.ท.หญิง วิชชุกาจน์ มังกร หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ กกป.พร.และคณะพร้อมด้วย น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และคณะฝ่ายอำนวยการ พัน.พ.ฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมกราบพักทหารและโรงอาหารของหน่วยฝึก กฝท.ศฝ.นย. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๓
เมื่อ 21 ต.ค. 63 จนท.เวชกรรมป้องกัน ร้อย. พ. กอง สนช. กจต. ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย,หยอดทรายอะเบท และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในบริเวณพื้นที่ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อ 20 ต.ค.63 พัน.ป.กจต.ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลให้บริการทางการแพทย์โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ของมว.พยาบาลที่ 2 พัน.ป.กจต.ร่วมด้วย ศปศ.61และชค.2 ทพ.นย.ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มของอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี โดยให้บริการประชาชนในพื้นที่บ้านแหลมใหม่ ต.เทพนิมิตร อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติเรียบร้อยได้รับความร่วมมือด้วยดี
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.สนับสนุนจนท.พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ร่วมกับ แผนกปฏิบัติการข่าว กปช.จต.ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทหารกองประจำการในสังกัดของ นขต.กปช.จต.ภายในค่ายตากสิน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย
เมื่อ 21 ต.ค.63 มว.พ.ที่2 พัน.ป.กจต. ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้เรื่อง การช่วยชีวิตเบื้องต้น(CPR) ให้แก่ กำลังพล พัน.ป.กจต ครั้งที่2 ณ ทก.พัน.ป.กจต.อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติเรียบร้อยกำลังพลให้ความร่วมมือด้วยดี
เมื่อวันที่ 28 ต.ค.63 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่กำลังพลกอง สนช.กจต.ในหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พลขับรถที่มาปฏิบัติราชการชายแดนปีงป. 64 ในพื้นที่กปช.จต.ระหว่างวันที่ 26 -30 ต.ค.63 ณสโมสรซับตารี ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี
รพ.รร.นร.
ร้อย พ.กอง สนช.กจต.
แผนกแพทย์ ร.ร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.
รพ.ปจปร.ฐท.กท.
แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร.
มว.พยาบาล พัน.ร.9 รอ. กรม ร.3 พล.นย.
แผนกแพทย์ ร.ล.จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ 1 กบฮ.กร.
มว.พ.สน.สย.สอ.รฝ.(เกล็ดแก้ว)
ห้องพยาบาล บก.ยศ.ทร.
ห้องพยาบาลแผนกนิรภัยการช่างฯ อรม.อร.
มว.พยาบาล บก.นรข.
ห้องพยาบาล บก.นรข.เขตหนองคาย
ห้องพยาบาล สน.เรือหนองคาย
ห้องพยาบาล สน.เรือมุกดาหาร
พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบเกียรติบัตร ให้กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแนวทางมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ทั้งสิ้น ๑๔ หน่วย ในการประชุม นขต.พร.

สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

             หมายถึง หน่วยงานในระบบบริการสุขภาพกองทัพเรือ ที่จัดบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพเรือทั่วประเทศ มีพันธกิจในการให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ด้วยคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยแบ่งการบริการสุขภาพเป็น 2 ระบบตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารเรือคือ การบริการสุขภาพเพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ (Readiness Health Service) และการบริการสุขภาพเพื่อสวัสดิการสุขภาพ (Beneficiary Health Service) และสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพรองรับภารกิจของกองทัพเรือ และปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่


ข่าวประชาสัมพันธ์

1

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็น หัวหน้าคณะทำงาน ณ ห้องประชุม พร.๑ อาคาร บก.พร. เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๓

45546fb1-eea1-461e-9a53-c9993720d3a5

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นเลขานุการฯ ณ ห้องประชุม พร.๑ เมื่อ วันที่ ๖ พ.ย.๖๓

1

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบเกียรติบัตร ให้กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแนวทางมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ทั้งสิ้น ๑๔ หน่วย ในการประชุม นขต.พร.


ข่าวประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

63105

เมื่อ 29 ต.ค.63 ร้อย.พ. กอง สนช.กจต. จัดจนท.เวชกรรมป้องกัน ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ภายในบริเวณพื้นที่ค่ายตากสิน (ร้อยสล., ศปชด., ร้อย.พ., ฝูงบิน 3141, มว.สห. ) อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

246310

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.สนับสนุนจนท.พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ร่วมกับ แผนกปฏิบัติการข่าว กปช.จต.ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทหารกองประจำการในสังกัดของ นขต.กปช.จต.ภายในค่ายตากสิน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

S__32628742

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.63 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่กำลังพลกอง สนช.กจต.ในหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พลขับรถที่มาปฏิบัติราชการชายแดนปีงป. 64 ในพื้นที่กปช.จต.ระหว่างวันที่ 26 -30 ต.ค.63 ณสโมสรซับตารี ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

IMG_2902

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๓ น.ท.หญิง วิชชุกาจน์ มังกร หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ กกป.พร.และคณะพร้อมด้วย น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และคณะฝ่ายอำนวยการ พัน.พ.ฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมกราบพักทหารและโรงอาหารของหน่วยฝึก กฝท.ศฝ.นย. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๓


Update สถานการณ์ COVID-19

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
007768
Users Today : 14
Users Yesterday : 0
This Month : 14
This Year : 4512
Total Users : 7768
Total views : 17012

ที่อยู่ผู้ดูแลเว็บไซต์

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628
โทรสาร 52513, 02-8766628