สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การทบทวนปรับแบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยในการเเพทย์ใน โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.เป็นเลขา ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ และผ่านระบบทางไกลโดย โปรแกรม cisco webex meeting เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๑๐
พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๓
พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. เมื่อ ๖ พ.ย.๖๓
พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบเกียรติบัตร ให้กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่มีแพทย์ประจำ ที่ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ระดับดีขึ้นไป รวม ๑๐ หน่วย ในการประชุม นขต.พร.๑๑ ส.ค.๖๓
พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบเกียรติบัตร ให้กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ไม่มีแพทย์ประจำ ที่ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. รวม ๘ หน่วย ในการประชุม นขต.พร.๑๑ ส.ค.๖๓
วันที่ 14 ธ.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล พัน.ร.ฉก.นย.ตราด
วันที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 0900-1230 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ตอนพยาบาล ฉก.ทพ.นย.(ค่ายเทวาพิทักษ์)
วันที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 1330-1630 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล ที่ 2 พัน.ป.กจต.
วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 0900 - 1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ศปศ.61 โดยมี น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ผู้บังคับการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61 ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการคัดกรองและสอบสวนโรคติดเชื้อ COVID – 19 ทหารใหม่ผลัด ๒/๖๓ กลับจากการเยี่ยมบิดา-มารดา ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน”เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และผู้ป่วยติดเตียง
น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๔
เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ร่วมกับ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ประชุมหารือในการเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม.สน.พล.นย. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.ฯ
เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ร่วมกับ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. และกฝท.ศฝ.นย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในการเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม.สน.พล.นย. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.ฯ
น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติ ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๔
กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน และ กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๔
เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.


ข่าวประชาสัมพันธ์

S__7864364

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การทบทวนปรับแบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยในการเเพทย์ใน โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.เป็นเลขา ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ และผ่านระบบทางไกลโดย โปรแกรม cisco webex meeting เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๑๐

2821CAC2-7693-4714-BF1F-FE57B9D5C9FC

น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการบริการด้านการแพทย์ของหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค.64 เวลา 1330-1600 ณ ห้องประชุม พร.3

messageImage_1608533196362

น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ และผ่านระบบทางไกลโดย โปรแกรม cisco webex meeting เมื่อ วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓

S__884799

วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 0900 – 1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ศปศ.61 โดยมี น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ผู้บังคับการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61 ให้การต้อนรับ


ข่าวประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

NIK_6363

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. และกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกันจัดตั้งสถานีตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรคติดต่ออื่นๆ และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ ๑ – ๒ ก.พ.๖๔ โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช รอง เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ คณะผู้บังคับบัญชาจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติ

IMG_6866

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.

NIK_5921

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน และ กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๔


ข่าวประกาศ COVID-19 สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.


เอกสารเผยแพร่

คู่มือการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.
แนวทางการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ของก าลังพล ทร. พื้นที่ รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ พื้นที่ รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
009014
Users Today : 19
Users Yesterday : 17
This Month : 36
This Year : 808
Total Users : 9014
Views Today : 39
Total views : 19862

ที่อยู่ผู้ดูแลเว็บไซต์

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628
โทรสาร 52513, 02-8766628