แผนกแพทย์สนบ.กบร. นำโดย พันจ่าเอก สหพัฒน์ เปล่งแสง ได้รณรงค์ให้ความรู้การใช้ถุงยางอนามัยแก่กำลังพล ราชการทัพเรือภาค1 กบร.
วันที่ 22-26 ก.ค. 62 เจ้าหน้าที่แผนกแพทย์ สนบ. กบร. ให้การสนับสนุนกำลังพล อุปกรณ์วัดความดันโลหิต และรถพยาบาล เพื่อสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กบร. ประจำปี งบ 62
เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 ร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือ กิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 “ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกล ทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน” ณ ประตูเมืองภูเก็ต
พล ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น จก.พร. มอบเกียรติบัตรแก่สถานพยาบาลปฐมภูมิระดับที่มีแพทย์ประจำที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ในปี งป.๖๒ ทั้ง ๑๐ แห่ง ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ การบริการทางการแพทย์เพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การบริหารองค์กร และการพัฒนาระบบงานสำคัญในการบริการทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม บก.พร.๓ เมื่อ วันที่ ๙ ส.ค. ๖๒
พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร.2 เป็นประธานการประชุมหน่วยเเพทย์ปฐมภูมิ ทร. โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.สรุปผลการพัฒนาคุณภาพ ผลการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. โอกาสพัฒนาในภาพรวม และแผนการตรวจสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ปี งป.63 เมื่อ 9 ส.ค.62 ณ
พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร.2/ที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/62 โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร./หัวหน้าคณะทำงาน ฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ปี งป.62 เเละสรุปโอกาสพัฒนาจากการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิทร.เมื่อ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุม พร.1
คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.เมื่อ วันที่ 10 ก.ค. 62

สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

             หมายถึง หน่วยงานในระบบบริการสุขภาพกองทัพเรือ ที่จัดบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพเรือทั่วประเทศ มีพันธกิจในการให้บริการสุขภาพแก่กำลังพลกองทัพเรือ และครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ด้วยคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยแบ่งการบริการสุขภาพเป็น 2 ระบบตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารเรือคือ การบริการสุขภาพเพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ (Readiness Health Service) และการบริการสุขภาพเพื่อสวัสดิการสุขภาพ (Beneficiary Health Service) และสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้สามารถจัดบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพ บริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีศักยภาพรองรับภารกิจของกองทัพเรือ และปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่


ข่าวประกาศ


ข่าวประชาสัมพันธ์

0BBEB82C-18D8-4BC8-8F25-8742A4AA0999

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร.2 เป็นประธานการประชุมหน่วยเเพทย์ปฐมภูมิ ทร. โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.สรุปผลการพัฒนาคุณภาพ ผลการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. โอกาสพัฒนาในภาพรวม และแผนการตรวจสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ปี งป.63 เมื่อ 9 ส.ค.62 ณ ห้องประชุม พร.1

มอบเกียรติบัตร_๑๙๐๘๑๙_0011

พล ร.ท.พรชัย แย้มกลิ่น จก.พร. มอบเกียรติบัตรแก่สถานพยาบาลปฐมภูมิระดับที่มีแพทย์ประจำที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ในปี งป.๖๒ ทั้ง ๑๐ แห่ง ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ การบริการทางการแพทย์เพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การบริหารองค์กร และการพัฒนาระบบงานสำคัญในการบริการทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม บก.พร.๓ เมื่อ วันที่ ๙ ส.ค. ๖๒

499106

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร.2/ที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/62 โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร./หัวหน้าคณะทำงาน ฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ปี งป.62 เเละสรุปโอกาสพัฒนาจากการตรวจประเมินสถานพยาบาลปฐมภูมิทร.เมื่อ 19 ก.ค.62 ณ ห้องประชุม พร.1

DSC01500

คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานตามคู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.เมื่อ วันที่ 10 ก.ค. 62


ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

timeline_25620731_154240

วันที่ 22-26 ก.ค. 62 เจ้าหน้าที่แผนกแพทย์ สนบ. กบร. ให้การสนับสนุนกำลังพล อุปกรณ์วัดความดันโลหิต และรถพยาบาล เพื่อสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กบร. ประจำปี งบ 62

timeline_25620730_095840

แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. ได้เรียนเชิญหัวหน้าแฟลตต่างๆเข้ารับฟังการบรรยายและการป้องกันไข้เลือดออกที่อาคารม้าแดง กบร. พร้อมแจกทรายอะเบท เพื่อนำไปแจกจ่ายลูกบ้านต่อไป ในวันที่ 30 ก.ค. 2562

499106

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 ร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ให้การสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล หมอนวดแผนไทย พร้อมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อบริการทางการแพทย์แก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานในงานกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 “ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกล ทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน” ณ ประตูเมืองภูเก็ต

ผู้เข้าชมเว็บไซต์
001401
Users Today : 2
Users Yesterday : 9
This Month : 286
This Year : 1401
Total Users : 1401
Total views : 4774

ที่อยู่ผู้ดูแลเว็บไซต์

กองสวัสดิการสุขภาพ พร.
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628
โทรสาร 52513, 02-8766628