1-4

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ของสถานพยาบาลประเภทที่รับไว้ค้างคืน ให้กับหน่วยปฐมภูมิ ทร.ระดับ L1 และแม่ข่าย รพ.หลักในสังกัด ทร.๔ แห่ง โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นเลขา เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ

S__1712251

วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 0900-1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ และแม่ข่าย ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล ร้อย บก.และบริการ พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย.

S__1704263

วันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 1300-1600 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ และแม่ข่าย ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พ.แผนกบริการ กอง สน. นสร. กร. โดยมี น.อ.ภูษิต แสงจันทร์ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังผลการตรวจประเมิน

S__1704035

วันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 0900-1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พ.ร้อย บก.และบริการ พัน ร.1 รอ.กรม ร.1 พล.นย.

ประชุมคณะทำงานฯ_๒๑๐๓๐๙_0

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การชี้แจงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขโดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ และผ่านระบบทางไกลโดย โปรแกรม cisco webex meeting เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๔๐

NIK_6363

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. และกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกันจัดตั้งสถานีตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรคติดต่ออื่นๆ และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ ๑ – ๒ ก.พ.๖๔ โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช รอง เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ คณะผู้บังคับบัญชาจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติ

S__7864364

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การทบทวนปรับแบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยในการเเพทย์ใน โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.เป็นเลขา ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ และผ่านระบบทางไกลโดย โปรแกรม cisco webex meeting เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๑๐

IMG_6866

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.

NIK_5921

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน และ กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๔