S__8970348

จัดการบรรยายแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. สู่การปฏิบัติ ให้กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ระดับ L1

นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสุขภาพและประธานคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. จัดการบรรยายแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. สู่การปฏิบัติ ให้กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ระดับ L1 เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ ณ ห้อง ...