timeline_25621116_155354

15/11/62 แผนกแพทย์ สนบ.กบร. กร. สนับสนุนการจัดอบรมเวชศาสตร์การบิน และ สอนการกู้ชีพพื้นฐานแก่ นักบิน ผู้ทำการในอากาศ และต้นหน ที่อาคารม้าแดง กบร.

10119

ใน ๑๕ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ นรข.เขตนครพนม โดย น.อ.ณัฐพงศ์ พรรณรายณ์ ผบ.นรข.เขตนครพนม มอบหมายให้ พ.จ.อ.พัด เพิ่มพูน จนท.พยาบาล บก.นรข.เขตนครพนม ร่วมกับ ชมรมเพื่อนพ้องน้องพี่ มอบชุดยาสามัญประจำห้องพยาบาลโรงเรียน และ อุปกรณ์การศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระกลางทุ่ง ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี นายประทีป ขุมทอง ผอ.โรงเรียนพระกลางทุ่ง เป็นผู้รับมอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

89454

ใน ๑๘ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ นรข.เขตนครพนม โดย น.อ.ณัฐพงศ์ พรรณรายณ์ ผบ.นรข.เขตนครพนม มอบหมายให้ พ.จ.อ.พัด เพิ่มพูน จนท.พยาบาล บก.นรข.เขตนครพนม พร้อมกำลังพล บก.นรข.เขตนครพนม ร่วมกับ ชมรมเพื่อนพ้องน้องพี่ มอบชุดยาสามัญประจำห้องพยาบาลโรงเรียน และ อุปกรณ์การศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนมรุกขนคร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี นายพนิชย์ แก้วมณีชัย ผอ.โรงเรียนมรุกขนคร เป็นผู้รับมอบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

IMG_9499

12 พ.ย.62 พัน.พ.กรม สน.พล.นย.จัด จนท.พยาบาล สนับสนุนงานทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล นย. ครั้งที่ 1/63

12 พ.ย.62 พัน.พ.กรม สน.พล.นย.จัด จนท.พยาบาล สนับสนุนงานทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล นย. ครั้งที่ 1/63 โดยได้รับความกรุณาจาก พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.นย. และ ผบ.ชา ระดับสูงให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ...

192977

วันที่ ๑๓ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ฝึกอบรมให้กับกำลังพล พัน.ถ.พล.นย. จำนวน ๔๐ นาย ณ บริเวณอาคาร ERC 1 ค่ายพระมหาเจษฏาราชเจ้า อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ตามสั่งการ ผบ.พล.นย.ให้หน่วยต่างๆดำเนินการฝึกกำลังพลทุกนายให้สามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) ให้กำลังพลทุกนายสามารถปฏิบัติได้จริง โดยขอรับการสนับสนุนวิทยากรจาก พัน.พ.กรม สน.พล.นย.นั้น วันที่ ๑๓ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ พัน.พ.ฯสนับสนุนวิทยากร ฝึกอบรมให้ ...

293501

13 พ.ย.62 จนท.เวชกรรมป้องกัน พร้อม จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่ข้าราชการสังกัด กรม รปภ.นย.

13 พ.ย.62 จนท.เวชกรรมป้องกัน พร้อม จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่ข้าราชการสังกัด กรม รปภ.นย. ณ บริเวณอาคารดริลฮอลล์ ศฝ.นย. ผลปฏิบัติเรียบร้อย

135937

ใน ๑๒ พ.ย.๖๒ นรข.เขตหนองคายโดย น.ท.ธิติวัฒน์ เนียมประพันธ์ ผบ.หมู่เรือที่ ๔ และ รรก.หน.สน.เรือหนองคาย จัด จนท.พยาบาลพร้อมชุด ปจว. ออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน ให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชน

ใน ๑๒ พ.ย.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ นรข.เขตหนองคายโดย น.ท.ธิติวัฒน์ เนียมประพันธ์ ผบ.หมู่เรือที่ ๔ และ รรก.หน.สน.เรือหนองคาย จัด จนท.พยาบาลพร้อมชุด ปจว. ออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน ให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชน ที่วัดมัชฌิมาประดิษฐ์ บ้านหัวหาด ต.บ ...

6F1DD461-076B-4535-A4BD-867E84DAD84C

๓ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๗๐๐ นรข.เขตอุบลราชธานี โดย น.อ.แมนรัตน์ บุญสวัสดิ์ ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี จัดชุดพยาบาลให้บริการรักษาพยาบาลกับประชาชน

๓ พ.ย.๖๒ เวลา ๐๗๐๐ นรข.เขตอุบลราชธานี โดย น.อ.แมนรัตน์ บุญสวัสดิ์ ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี จัดชุดพยาบาลให้บริการรักษาพยาบาลกับประชาชน ณ วัดภูคำมณี ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย