timeline_25620731_154240

วันที่ 22-26 ก.ค. 62 เจ้าหน้าที่แผนกแพทย์ สนบ. กบร. ให้การสนับสนุนกำลังพล อุปกรณ์วัดความดันโลหิต และรถพยาบาล เพื่อสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กบร. ประจำปี งบ 62

timeline_25620730_095840

แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. ได้เรียนเชิญหัวหน้าแฟลตต่างๆเข้ารับฟังการบรรยายและการป้องกันไข้เลือดออกที่อาคารม้าแดง กบร. พร้อมแจกทรายอะเบท เพื่อนำไปแจกจ่ายลูกบ้านต่อไป ในวันที่ 30 ก.ค. 2562

499106

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 รพ.ฐท.พง.ทรภ.3 ร่วมกับกรมแพทย์ทหารเรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ให้การสนับสนุนทีมแพทย์ พยาบาล หมอนวดแผนไทย พร้อมยาและเวชภัณฑ์ เพื่อบริการทางการแพทย์แก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานในงานกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 “ห้วงธาราสุดตาฟ้าแดนไกล ทหารเรือไทยพิทักษ์อันดามัน” ณ ประตูเมืองภูเก็ต

timeline_25620712_112519

เดือน ก.ค. ว่าที่ ร.ต.หญิงคมปรียา อุปลานนท์ และ ร.อ.กิตชนะ จงสูงเนิน ได้ร่วมตรวจนิรภัยการบินครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ของ กบร.กร. ในพื้นที่ต่างๆได้แก่ หน่วยบิน ทร.ในพื้นที่ภาคใต้ หน่วยต่างๆใน กบร.กร. ฝูงบิน ทร. ๓๑๔๑ จว.จันทบุรี ในส่วนของสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสาขาสุขาภิบาล ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ รับทราบผลการดำเนินการด้านนิรภัย ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

https://phisweb.nmd.go.th/wp-content/uploads/2019/07/584622452.277660.mp4

timeline_25620712_113657

แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. จัดกิจกรรม ออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลภายในแผนก โดย น.อ.เถกิง สิทธิเสรี ผบ.สนบ.กบร.กร.สนับสนุนกิจกรรม และ กำลังพล สนบ.กบร.กร. เข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลด

โครงการเสียงตามสาย สุขภาพดีกับแผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. โดยให้เปิดเสียงตามสาย ที่จุดบริการต่างๆให้กำลังพลได้ตระหนักและมีความรู้เท่าทันโรคต่างๆ แนบ

https://phisweb.nmd.go.th/wp-content/uploads/2019/07/Tb.m4a

timeline_25620712_111043

วันที่ 22-26 มิ.ย. 62 แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. ร่วมกับรพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส., รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ,วศ.ทร. และการท่าอากาศยาน ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยจำนวนมาก ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสารเคมี เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน ที่เกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย