B3BD4A3C-E50D-4157-B171-4226CC9786C9

กสส.พร. ร่วมกับ กกป.พร. กวส.พร. และน.อ. วารินทร์ ปงกันคำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา จัดการประชุม ผ่าน webex meeting กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่มีแพทย์ประจำ 10 หน่วย เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถาม ชี้แจงมาตรการและเเนวทางต่างๆ ในการรับสถานการณ์ COVID19 ได้แก่ แนวทางการคัดกรองโรค แนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรค มาตรฐานการจัด ARI clinic เเละมาตรฐาน IC สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ณ ห้องประชุม ศปก.พร.เมื่อวันที่ 30 มี.ค.63

S__41041936

น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. มอบ face shield ที่ กสส.พร. ผลิตเอง และที่รับมอบจาก น.อหญิง จันทราภรณ์ เคียมเส็ง รวมทั้งสิ้น 33 ชิ้น ให้ รพ.รร.นร. สำหรับเตรียมรับสถานการณ์ covid 19

S__19021838

วันที่ 26 มี.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ เเผนกเเพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. พร้อมประเมินความพร้อมของหน่วยในการรองรับสถานการณ์ covid19 ให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และได้มอบ face shield ที่ กสส.พร. ผลิตเอง ให้แก่หน่วยไว้ใช้งาน

S__18751545

วันที่ 25 มี.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ เเผนกเเพทย์ สนบ.กบร. พร้อมประเมินความพร้อมของหน่วยในการรองรับสถานการณ์ covid19 ให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และได้มอบ face shield ที่ กสส.พร. ผลิตเอง ให้แก่หน่วยไว้ใช้งาน

S__18636874

วันที่ 24 มี.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ร้อย พ.กอง สนช.กจต. พร้อมประเมินความพร้อมของหน่วยในการรองรับสถานการณ์ covid19 ให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และได้มอบ face shield ที่ กสส.พร. ผลิตเอง ให้แก่หน่วยไว้ใช้งาน

S__17719388

วันที่ 17 มี.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พ.ร้อย บก.และบริการ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

S__39149590

พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รอง จก.พร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม “ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563 สถานพยาบาลเครือข่ายกรมแพทย์ทหารเรือ” จัดโดย สปสช. ร่วมกับ กสส.พร. ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เมื่อ 9 มี.ค. 63