CD0EB47A-6F82-4F23-BEE5-17BFFC654CA4

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นเลขานุการฯ ณ ห้องประชุม พร.๓ เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๙๑๐-๑๑๐๐ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคาร บก.พร ชั้น ๓

8D56015F-7827-4BEC-947D-157FF614B187

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นเลขานุการฯ ณ ห้องประชุม พร.๑เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐-๑๕๒๐ ณ ห้องประชุม พร.๑ อาคาร บก.พร ชั้น ๒

256986

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมการพิจารณางบประมาณในการสนับสนุน สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการในสถานการณ์ COVID-19 และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๔๔๕-๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม พร.๑ อาคาร บก.พร ชั้น ๒

1-4

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ของสถานพยาบาลประเภทที่รับไว้ค้างคืน ให้กับหน่วยปฐมภูมิ ทร.ระดับ L1 และแม่ข่าย รพ.หลักในสังกัด ทร.๔ แห่ง โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นเลขา เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ

068C44BE-AEEB-4537-91D8-81800BE053BD

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการอบรมให้ความรู้ผู้ตรวจประเมินเวชระเบียนผู้ป่วยใน ของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. จัดโดย คณะทำงานเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ

S__1712251

วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 0900-1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ และแม่ข่าย ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล ร้อย บก.และบริการ พัน.ร.7 กรม ร.3 พล.นย.

S__1704263

วันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 1300-1600 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ และแม่ข่าย ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พ.แผนกบริการ กอง สน. นสร. กร. โดยมี น.อ.ภูษิต แสงจันทร์ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังผลการตรวจประเมิน

S__1704035

วันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 0900-1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พ.ร้อย บก.และบริการ พัน ร.1 รอ.กรม ร.1 พล.นย.

ประชุมคณะทำงานฯ_๒๑๐๓๐๙_0

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การชี้แจงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขโดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ และผ่านระบบทางไกลโดย โปรแกรม cisco webex meeting เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๔๐

S__7864364

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การทบทวนปรับแบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยในการเเพทย์ใน โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.เป็นเลขา ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ และผ่านระบบทางไกลโดย โปรแกรม cisco webex meeting เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๑๐