S__7864364

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การทบทวนปรับแบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยในการเเพทย์ใน โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.เป็นเลขา ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ และผ่านระบบทางไกลโดย โปรแกรม cisco webex meeting เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๑๐

2821CAC2-7693-4714-BF1F-FE57B9D5C9FC

น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการบริการด้านการแพทย์ของหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค.64 เวลา 1330-1600 ณ ห้องประชุม พร.3

messageImage_1608533196362

น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ และผ่านระบบทางไกลโดย โปรแกรม cisco webex meeting เมื่อ วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓

S__884799

วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 0900 – 1200 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ศปศ.61 โดยมี น.อ.อำนรรฆ ภมรพล ผู้บังคับการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61 ให้การต้อนรับ

48EDE0BA-0F7C-4E0C-8E51-7A9CDC988E3F

วันที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 1330-1630 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล ที่ 2 พัน.ป.กจต.

8851DA23-1033-45F3-BA9B-5FADD76B01DF

วันที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 0900-1230 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ตอนพยาบาล ฉก.ทพ.นย.(ค่ายเทวาพิทักษ์)

S__868529

วันที่ 14 ธ.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศ และตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ มว.พยาบาล พัน.ร.ฉก.นย.ตราด

1

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็น หัวหน้าคณะทำงาน ณ ห้องประชุม พร.๑ อาคาร บก.พร. เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๓

45546fb1-eea1-461e-9a53-c9993720d3a5

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นเลขานุการฯ ณ ห้องประชุม พร.๑ เมื่อ วันที่ ๖ พ.ย.๖๓

1

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบเกียรติบัตร ให้กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแนวทางมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ทั้งสิ้น ๑๔ หน่วย ในการประชุม นขต.พร.

พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบเกียรติบัตร ให้กับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามแนวทางมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ทั้งสิ้น ๑๔ หน่วย ดังนี้ ระดับที่มีแพทย์ประจำ ได้เเก่ รพ.รร.นร. ,ร้อย พ.กอง สนช.กจต., แผนกแพทย์ ร. ...