แจ้งสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ที่ไม่มีแพทย์ประจำ ขอให้ดำเนินการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม GOIN ซึ่งทำให้สามารถแสดงข้อมูลสถิติและสารสนเทศของผู้มารับบริการของหน่วยได้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ข้อ 101.1 โดยประสานขอรับการสนับสนุนที่ น.ท.หญิง พรนภา กวส.พร. โทร. 52678 , 52984

 

ทางแผนกกรรมวิธีข้อมูลและสถิติทางการแพทย์ กวส.พร. ได้พัฒนาระบบการลงข้อมูลผู้รับบริการหน่วยปฐมภูมิ (ย่อย) (โปรแกรม GOIN) ให้กับหน่วยแพทย์ ทร.ที่ไม่มีแพทย์  ได้ลงข้อมูลผู้รับบริการที่มาใช้บริการในหน่วย  โดยโปรแกรมประกอบด้วย ระบบงานผู้ป่วยนอก  ระบบงานผู้ป่วยใน  ซึ่งสามารถลงข้อมูล ส่วนบุคคล  ประเภทผู้รับบริการ  สิทธิผู้รับบริการ  การวินิจฉัย หัตถการ   และปัจจุบันสามารถดูสถิติทางการแพทย์  ตามแบบฟอร์ม F01-F03 (สถิติที่หน่วยต้องส่ง พร.)  สถิติ 50 อันดับโรค และอื่น ๆ ได้    

ทางแผนกกรรมวิธีข้อมูลและสถิติทางการแพทย์ กวส.พร. สามารถสนับสนุนการติดตั้งการใช้งานโปรแกรมการลงข้อมูลผู้รับบริการหน่วยปฐมภูมิ (ย่อย)  และอบรมให้กับหน่วยที่สนใจ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้     ซึ่งประสานได้ที่ น.ท.หญิง พรนภา  จุลละศร  หน.กรรมวิธีข้อมูลและสถิติทางการแพทย์ กวส.พร. เบอร์ติดต่อ 52678, 52984 ในวันและเวลาราชการ

Tags: No tags

Comments are closed.