ขอให้สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เตรียมพร้อมรับการตรวจตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ในปี งป. 63 โดยประสานรายละเอียดได้ที่ น.ต.หญิง นุชนารถ กสส.พร. โทร.41504 , 52513

Timeline การดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานสถานพยาบ (เเก้ไข)
Tags: No tags

Comments are closed.