ขอให้สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. และ รพ.แม่ข่าย ส่งรายชื่อผู้เข้ารับอบรม”การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ” ภายในวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๓

กสส.พร.และคณะทำงานพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ กำหนดจัดอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ และสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ในวันศุกร์ที่ ๗ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสร กรมแพทย์ทหารเรือ โดยขอให้สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. และ รพ.แม่ข่าย ส่งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมที่รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของหน่วย ที่ กสส.พร. โทร. ๕๒๕๑๓, ๔๑๕๐๔ ภายในวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๓

รายชื่อหน่วยและจำนวนผู้เข้ารับการอบรม-IC.“การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ”

วันที่  ๗ ก.พ.๖๓ เวลา ๐๘๓๐๑๖๐๐

         ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ        

ลำดับ

รายชื่อหน่วย

จำนวน

หมายเหตุ

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

 

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

 

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

 

รพ.ทร.กรุงเทพ พร.

 

รพ.รร.นร.

 

รพ.ปจปร.ฐท.กท.

 

รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒

 

รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓

 

พัน พ.กรม สน.พล.นย.

 

๑๐

พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ.

 

๑๑

แผนกแพทย์ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.

 

๑๒

แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร.

 

๑๓

ร้อย พ.กอง สนช.กจต.

 

๑๔

มว.พ.ร้อย บก.และบริการ พัน ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.

 

๑๕

ห้องพยาบาล อจปร.อร.

 

๑๖

ห้องพยาบาล บก.ยศ ทร.

 

๑๗

มว.พยาบาล นรข.

 

๑๘

มว.พยาบาล สน.สย.สอ.รฝ.

 

๑๙

ห้องพยาบาล กลน.กร.

 

๒๐

ห้องพยาบาล อธบ.อร.

 

๒๑

รล.จักรีนฤเบศร์ กบฮ.กร.

 

๒๒

รล.อ่างทอง กยบ.กร.

 

๒๓

กสส.พร.และคณะทำงาน

๑๑

 

 

                                  รวม

๔๕

 

 

 

Tags: No tags

Comments are closed.