ขอให้สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ระดับที่มีแพทย์ประจำ ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ที่จำเป็นในรถฉุกเฉินลำเลียงผู้ป่วยขั้นสูง และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ พร.กำหนด

รายการอุปกรณ์ที่จำเป็นในรถฉุกเฉินลำเลียงผู้ป่วยขั้นสูง สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. (ใช้สำหรับประเมินข้อ 202.3 และ 302.8) เอกสารแนบ

Tags: No tags

Comments are closed.