ขอให้สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. 5 หน่วย รายงานการติดตามผลตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ภายใน เม.ย.63 ตามแบบฟอร์มที่แนบ

Tags: No tags

Comments are closed.