S__18636874

วันที่ 24 มี.ค. 63 น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.และหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่นิเทศและตรวจประเมินการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ที่ ร้อย พ.กอง สนช.กจต. พร้อมประเมินความพร้อมของหน่วยในการรองรับสถานการณ์ covid19 ให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และได้มอบ face shield ที่ กสส.พร. ผลิตเอง ให้แก่หน่วยไว้ใช้งาน

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment