ประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ(03/04/2020)

1.ขออนุมัติประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ เอกสารแนบ
  • แนวทางปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ เอกสารแนบ
  • แนวทางการจัดตั้งคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic)สำหรับสถานพยาบ่ลปฐมภูมิ กองทัพเรือ กรณี การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เอกสารแนบ
  • แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค COVID-19 ทร. เอกสารแนบ
Tags: No tags

Comments are closed.