ประชาสัมพันธ์ Workflow งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำขึ้นโดย กบ.พร. และขอให้หน่วยปฐมภูมิ ทร. ศึกษาข้อมูลเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง

 

 

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เอกสารแนบ

Tags: No tags

Comments are closed.