ประกาศ !! เรื่อง การส่งข้อมูล TMLT สิทธิข้าราชการในโปรแกรม e-Claim

  • เรียน สถานพยาบาลทุกแห่งที่ส่งข้อมูลสิทธิข้าราชการในระบบโปรแกรม e-Claim

  ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับข้อมูลการเบิกจ่ายของสิทธิข้าราชการ และกรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในหมวด 7 การตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา โดยกำหนดให้สถานพยาบาลจัดทำข้อมูลและบันทึกด้วยรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT) ซึ่งมีการชี้แจงสถานพยาบาลไปเมื่อ เดือนสิงหาคม 2562 นั้น

  ในการนี้ สปสช.จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับสถานพยาบาลที่ส่งข้อมูลในระบบโปรแกรม e-Claim ดังนี้

  1. การจัดทำข้อมูลบัญชีอ้างอิงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab catalog) โดยมีรูปแบบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (โครงสร้างข้อมูล)
  2. การส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สปสช.กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

   2.1 การส่งไฟล์ข้อมูล Lab catalog ตามโครงสร้างที่กำหนดผ่านหน้าเว็บตามที่กำหนด (ลักษณะคล้ายกับการส่ง Drug catalog)
   2.2 บันทึกข้อมูลส่งในโปรแกรม e-Claim รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  3. การปรับปรุงโครงสร้างข้อมูล 16 แฟ้มเพื่อนำเข้าโปรแกรม e-Claim สปสช.จะวางโครงสร้างให้ดาวน์โหลดหน้าเว็บ e-Claim เมนูดาวน์โหลดอีกครั้ง

 ทั้งนี้ สปสช.จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกและส่งข้อมูลในหน้าเว็บ Lab catalog และโปรแกรม e-Claim โดยสื่อการสอนวางให้สถานพยาบาลศึกษารายละเอียดอีกครั้ง

หมายเหตุ :
1. การออกรหัส TMLT และโปรแกรมจับคู่รหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ (TMLT Mapping) ดำเนินการโดยสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)
2. โปรแกรม e-Claim จะรับข้อมูล Lab catalog ในเดือน มกราคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1.  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_โครงสร้าง Lab catalog_631207
  2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 _LabCat
Tags: No tags

Comments are closed.