ประกาศ !! แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

สปสช. ขอประกาศแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขอรับค่าใช้จ่ายต่อไป รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Tags: No tags

Comments are closed.