ประกาศ !! เรื่อง ขอความร่วมมือในการบริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19

รียน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งลดความเสี่ยงในการเดินทางมายังโรงพยาบาลของผู้ป่วย นั้น

สปสช.ขอความร่วมมือจากหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่แพทย์นัดตรวจรักษา และรับยาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑. ให้ขยายอายุของหนังสือส่งต่อผู้มีสิทธิ
๒. พิจารณาการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังผู้ป่วยทางไปรษณีย์
๓. การให้บริการ ผู้มีสิทธิมีความจำเป็นต้องเข้ารับบริการในหน่วยบริการอื่นที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำของตนเอง ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลง สปสช.จะแจ้งให้หน่วยบริการทราบต่อไป

รายละเอียดการดำเนินการดังไฟล์แนบ

Tags: No tags

Comments are closed.