IMGL5731

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพลจำนวน 8 นาย (ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ กพร.กปช.จต. จำนวน 3 นาย เจ้าหน้าที่พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. จำนวน 2 นาย, เจ้าหน้าที่ ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ มว.ปจว.กจต. จำนวน 2 นาย)นำโดย น.อ.ทนงศักดิ์ จันทร์งาม ผช.หก.กพร.กปช.จต. เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และผู้ป่วยติดเตียง ใน ต.จันทนิมิต ม. 1 – ม.10 รวมจำนวน 20 ครอบครัว กิจกรรมในครั้งนี้ นายจิระพัชร์ รัตนธรรมสุทธิ์ กำนัน ต.จันทนิมิต จัด อสม.ประจำตำบลจันทนิมิต เข้าร่วมจำนวน 20 คน กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น การมอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประชาชนที่ได้รับการเยี่ยมเยียนรู้สึกยินดีและขอขอบคุณที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อดูแลประชาชนในครั้งนี้

Tags: No tags

Comments are closed.