IMGL5695

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๔

Tags: No tags

Comments are closed.