_MGL6616

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพล เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อบต.ท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รวมจำนวน 20 ครอบครัว นายก อบต.ท่าช้าง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น มอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร หน้ากากอนามัย และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Tags: No tags

Comments are closed.