IMGL6570

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติ ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๔

Tags: No tags

Comments are closed.