NIK_5921

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน และ กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๔

Tags: No tags

Comments are closed.