ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายองค์ความรู้ด้านวิชาการ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน เลือกปี 2564 หัวข้อ ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4)

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายองค์ความรู้ด้านวิชาการ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน ได้ที่นี่ค่ะ https://hss.moph.go.th/show_fileupload.php
เลือกปี 2564 หัวข้อ ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4)

หรือดาวน์โหลด ที่นี่

  1. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพหมวดที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
  2. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ
  3. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 3 มาตรฐานอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
  4. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
  5. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 5 ความปลอดภัย
  6. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
  7. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 7 ระบบสนับสนุนบริการที่สำคัญ
  8. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
  9. มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอกภัยไซเบอร์

 

Tags: No tags

Comments are closed.