ประชุมคณะทำงานฯ_๒๑๐๓๐๙_0

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง การชี้แจงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขโดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร.เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ และผ่านระบบทางไกลโดย โปรแกรม cisco webex meeting เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๔๐

Tags: No tags

Comments are closed.