ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแนวทางการประเมินตนเอง ในวัน ศุกร์ ที่ ๒ เม.ย. ๖๔ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม พร. ๓ หรือผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Cisco Webex Meeting)

กำหนดการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการตอบแบบประเมินตนเอง เอกสารแนบ

Tags: No tags

Comments are closed.