1-4

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา เเสงโชติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ของสถานพยาบาลประเภทที่รับไว้ค้างคืน ให้กับหน่วยปฐมภูมิ ทร.ระดับ L1 และแม่ข่าย รพ.หลักในสังกัด ทร.๔ แห่ง โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผอ.กสส.พร. เป็นเลขา เมื่อวันที่ ๒ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ

Tags: No tags

Comments are closed.