ประกาศ !! แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับแก้ไข)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับแก้ไข) โดยยกเลิกแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 (ตามหนังสือที่ สปสช.2.57/ว.7155 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563) โดยให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขต่อไปนี้แทน รายละเอียดดังไฟล์แนบ 

Tags: No tags

Comments are closed.