ประกาศ !! เรื่องการปรับระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอก สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) รียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง /นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีนโยบายในการปรับระบบการจ่ายชดเชย
ค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่หน่วยบริการและสถานบริการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่หน่วยบริการและสถานบริการในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด 19) นั้น

ในการนี้ สปสช.ได้ปรับระบบการตัดยอดข้อมูลเพื่อออกรายงานการจ่ายเงิน (Statement) กรณีผู้ป่วยนอก
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

๑) ปรับวันตัดยอดข้อมูลและออกรายงาน Statement จากเดิม ตัดรอบข้อมูลทุกวันสิ้นเดือน เป็น ตัดรอบข้อมูลเดือนละ ๒ ครั้ง
๒) หน่วยบริการ/สถานบริการจะได้รับการโอนเงิน ทุกวันที่ ๗ และวันที่ ๒๒ ของเดือน ยกเว้นข้อมูลกรณีการรับส่งต่อข้ามจังหวัด (OP Refer) ซึ่งยังคงตัดยอดและออกรายงาน Statement เดือนละ ๑ ครั้ง ตามรอบปกติเดิม
๓) มีผลกับข้อมูลที่ส่งในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดประกาศ เรื่องการปรับระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผู้ป่วยนอก สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)

จึงเรียนมาเพื่อ

Tags: No tags

Comments are closed.