ประกาศ !! เรื่อง แจ้งปรับอัตราการจ่ายค่าตรวจเชื้อไวรัส (Antigen)

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) ตามรายละเอียดที่ทราบแล้ว นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในวงกว้าง สปสช. ขอแจ้งปรับปรุงอัตราการจ่ายค่าตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) โดยขอยกเลิกอัตราจ่ายในหน้า ๖ ข้อ ๓.๔ และหน้า ๙ ข้อ ๑.๑.๓ การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) ในแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) ที่อ้างถึง และใช้อัตราจ่ายการตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) ดังต่อไปนี้แทน รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ดาวน์โหลด ประกาศแจ้งปรับอัตราการจ่ายค่าตรวจเชื้อไวรัส (Antigen)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Tags: No tags

Comments are closed.