256986

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ รอง จก.พร.๒ เป็นประธานการประชุมการพิจารณางบประมาณในการสนับสนุน สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการในสถานการณ์ COVID-19 และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๔๔๕-๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม พร.๑ อาคาร บก.พร ชั้น ๒

Tags: No tags

Comments are closed.