54564-768x1024

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.64 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกด้านการฉีดวัคซีนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มประชาชนที่มีโรคประจำตัว ณ ศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Tags: No tags

Comments are closed.