IMG_7263

เมื่อวันที่ ๐๗๐๘๓๐ ก.ค.๒๕๖๔ ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ร่วมกับกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ดำเนินการตรวจสิ่งคัดหลั่ง เพื่อตรวจหาเชื้อ ( Rapid Ag Test ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ ๒ ให้แก่ทหารใหม่สังกัด นย. ผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ณ อาคารหมายเลข ๗ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Tags: No tags

Comments are closed.