ประกาศ !! เรื่อง การจัดทำข้อมูลหมวด 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต สำหรับสถานพยาบาลที่ส่งข้อมูลสิทธิข้าราชการ ผ่านโปรแกรม e-Claim ของ สปสช.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งแนวทางปฏิบัติการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับสถานพยาบาลที่ส่งข้อมูลในระบบโปรแกรม e-Claim กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในหมวด 7 การตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา โดยกำหนดให้สถานพยาบาลจัดทำข้อมูลและบันทึกด้วยรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย (TMLT) ไปแล้วนั้น

ในการนี้ สปสช.ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีการเบิก
ค่าใช้จ่ายในหมวด 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตเพิ่มเติม ดังนี้


1. สถานพยาบาลจัดทำบัญชีข้อมูลค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ซึ่งประกอบด้วย รหัสรายการของโรงพยาบาล,รหัส TMLT, รหัสในหมวด 6 ของกรมบัญชีกลางส่งไปยังสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
2. การส่งข้อมูล Mapping ให้ส่งผ่านโปรแกรม TMLT Mapping ซึ่ง Download ได้ทางเว็บไซต์ สมสท. ทาง https://this.or.th/
3. เมื่อผลการ Mapping ผ่านการตรวจสอบจาก สมสท. แล้ว จึงนำไฟล์ดังกล่าวส่งผ่านเวบ https://catalogue.nhso.go.th/labcatalogue/ ของ สปสช.
4. รหัสรายการ (catalog) ที่ผ่านการอนุมัติจาก สปสช. แล้ว สถานพยาบาลดาวโหลดไฟล์ที่ได้รับการอนุมัตินำเข้าโปรแกรม e-claim เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายต่อไป

การติดต่อประสานงาน
1. Drug catalog : เมลล์ tmt.nhso@gmail.com / หมายเลขโทรศัพท์ 02-832-9298
2. Lab catalog : เมลล์ tmlt.nhso@gmail.com / หมายเลขโทรศัพท์ 02-832-9295 ,02-832-9299หมายเหตุ : ระบบโปรแกรม e-Claim จะเริ่มรับข้อมูลตามรหัสรายการของหมวด 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Tags: No tags

Comments are closed.