ประกาศกรมบัญชีกลาง !! เรื่อง แนวทางปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) ว 694

รียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฎิบัตในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) โดยให้สถานพยาบาลของทางราชการถือปฏิบัติ ดังนี้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด ว 694 แนวทางปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)

Tags: No tags

Comments are closed.