ประกาศ !! เรื่อง แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสถานบริการเอกชน

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามรายละเอียดที่ทราบแล้วนั้น ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1) ปรับแนวทางการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่กำหนดเพิ่มเติม

3) วิธีการขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการดูแลรักษาแบบ Home Isolation และ Community Isolation สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


รายละเอียดดังเอกสารแนบ

หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.6.70/ว.16689 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

Tags: No tags

Comments are closed.