ประกาศ !! รวบรวมแนวทางการขอรับค่าใช้จ่าย และหนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับบริการโรคโควิด-19 ปี 2564 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามรายละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับโรคติดเชื้อโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด สปสช.จึงได้รวบรวมแนวทางการขอรับค่าใช้จ่าย และหนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับบริการโรคโควิด-19 ปี 2564 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งรหัสที่ใช้สำหรับการบันทึกเพื่อเบิกจ่ายในระบบ e-Claim แจ้งหน่วยบริการอีกครั้ง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รวมแนวทางการขอรับค่าใช้จ่าย และหนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับบริการโรคโควิด-19 ปี 2564 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รหัสที่ใช้สำหรับการบันทึกเพื่อเบิกจ่ายในระบบ e-Claim

หมายเหตุ ข้อมูลรับบริการ 1 สิงหาคม 2564 ที่ส่งตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ขอให้ใช้รหัสเบิกตามเอกสารแนบ

Tags: No tags

Comments are closed.