ประกาศ !! เรื่อง แจ้งปรับอัตราการจ่ายค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วยโควิด 19 สำหรับการดูแบรักษาแบบ Home Isolation และการแยกกักในชุมชน Community Isolation

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แจ้งแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับโรคติดเชื้อโควิด-19 กรณีดูแลใน Home Isolation และ Community Isolation ตามรายละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ สปสช.ขอแจ้งปรับอัตราการจ่ายค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วยโควิด 19 สำหรับการดูแบรักษาแบบ Home Isolationและการแยกกักในชุมชน Community Isolation รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศ แจ้งปรับอัตราการจ่ายค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วยโควิด 19 สำหรับการดูแบรักษาแบบ Home Isolation และการแยกกักในชุมชน Community Isolation

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Tags: No tags

Comments are closed.