ประกาศ !! แจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 ที่มีการเปลี่ยนแปลง

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เพื่อให้หน่วยบริการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิทธิอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

1. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สิทธิ UC (บริการเดิมที่เปลี่ยนแปลงและบริการใหม่) ปีงบประมาณ 2565
2. รายการเบิกจ่ายที่ต้องขอ Authentication code
3. ประกาศรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และข้อบ่งชี้ฯ พ.ศ. 2564
4. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข National Clearing House (NCH) (บริการเดิมที่เปลี่ยนแปลง) ปีงบประมาณ 2565
5. ปฏิทินการออก Statement ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก OP Refer
6. คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดประกาศ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Tags: No tags

Comments are closed.