ประกาศ !! เรื่อง หลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2565 ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เพื่อให้การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงขอแจ้งซักซ้อมและเพิ่มเติมแนวทางการเบิกจ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

1) การจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีการเตรียมเส้นเลือด (Vascular access) สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการแก้ไข หรือทำเส้นใหม่มากกว่า 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายได้ตามความจำเป็น
2) การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 กรณี Home Isolation , Community Isolation และ Hotel Isolation ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป กำหนดให้หน่วยบริการเบิกจ่ายเป็นบริการผู้ป่วยนอก
3) ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (สำหรับประชาชนไทยทุกคน) จ่ายแบบเหมาจ่าย ในอัตรา 40 บาทต่อครั้ง จำนวนไม่เกิน 3 ครั้งต่อคน โดย สปสช. ใช้ข้อมูลจากระบบการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข หรือ ตามที่ สปสช. กำหนด
4) กรณีรายการบริการและแนวทางดำเนินการในการขอรับค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการที่มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) – 4)

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-554-0505 ในวันและเวลาราชการ หรือ e-mail : providercenter@nhso.go.th

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเวียน ที่นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Tags: No tags

Comments are closed.