ประกาศ กรมบัญชีกลาง !! เรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสทิธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

กรมบัญชีกลาง แจ้งประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสทิธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม) เอกสารที่ กค 0416.4/ว 1292 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะ

ดาวน์โหลด เอกสารที่ กค 0416.4/ว 1292 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment