การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำ


การตรวจสุขภาพประจำปี

การบริการแพทย์สนับสนุน

การส่งกำลังของหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ
กองทัพเรือ


คู่มือการใช้งานระบบประชุมทางไกลออนไลน์

การส่งกลับสายแพทย์ของหน่วยงาน


สุขภาพจิตและยาเสพติด

การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ


ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย


การแพทย์ฉุกเฉินสำหรับสถานพยาบาล


การรักษาโรคเบื้องต้น


ทันตสุขภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ


งานเวชกรรมป้องกัน กองทัพเรือ