1. แบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พอใจในการรับบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร./KPI Template เอกสารแนบ
  2. แบบฟอร์มเวชระเบียนผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยในสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.(ใช้ link เว็ปเดิม)เอกสารแนบ
  3. แบบฟอร์มการตรวจประเมินเวชระเบียนเอกสารแนบ
  4. เเบบประเมินตนเอง 4 หมวด เเละตัวชี้วัดสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ระดับ L1  
  5. แบบฟอร์มการส่งข้อมูลสถิติทางการแพทย์ พร.
  6. แบบฟอร์มทดสอบสมรรถภาพ เอกสารแนบ
  7. ตารางบันทึกการตรวจประเมินเวชระเบียน เอกสารแนบ
  8. แบบบันทึกการตรวจรักษา เอกสารแนบ
  9. แบบบันทึกการทำแผล เอกสารแนบ
  10. ใบขอมีประวัติ เอกสารแนบ
  11. ปกเวชระเบียน เอกสารแนบ