สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ที่มีแพทย์ประจำ มี 10 แห่ง

โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

โทร : 074 314 998

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล : เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานด้านการบริการทางการแพทย์ และเป็นศูนย์เวชศาสตร์ทางทะเล ในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

 
 
โรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 92 หมู่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82210

โทร : 076 565 741 

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล : เป็นโรงพยาบาลปฐมภูมิประจำหน่วยงานกองทัพเรือที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้หน่วยงานเป็นเลิศในงานส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาด้านเวชศาสตร์ทางทะเลของกรมแพทย์ทหารเรือ

 
 

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 204 ถนน สุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทร : 02 475 7430

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล : เป็นหน่วยแพทย์ทหารที่สนับสนุนการผลิตนักเรียนนายเรือให้มีสุขภาพและสมรรถภาพเหมาะสมกับการเป็นนายทหารสัญญาบัตรมืออาชีพ

สถานที่ตั้ง : รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ 57 ม.5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร. 02 475 6292 

 

วิสัยทัศน์ของหน่วย : เป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิคุณภาพของกองทัพเรือ

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

สถานที่ตั้ง : ค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เลขที่ 2491 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 

โทร : 038 334196

วิสัยทัศน์ของหน่วย : กองพันพยาบาล เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในด้านการบริการทางการแพทย์สนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร และส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของกองทัพเรือ

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 2396 หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 

โทร : 038 245760 ต่อ 79483

วิสัยทัศน์ของหน่วย : เป็นกองพันพยาบาลที่มีขีดสมรรถนะในการจัดการดูแลผู้ป่วยเจ็บจำนวนมาก และเป็นหน่วยปฐมภูมิที่ให้บริการสุขภาพอย่างยั่งยืน

สถานที่ตั้ง : กองร้อยพยาบาล กองสนับสนุนการช่วยรบ กองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด (ค่ายตากสิน) ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทร : 039-311099 ต่อ 37828, 37827

วิสัยทัศน์ของหน่วย : กองร้อยพยาบาล กองสนับสนุนการช่วยรบ กองกำลังด้านจันทบุรี- ตราด เป็นผู้นำด้านส่งเสริมสุขภาพและให้การบริการทางการแพทย์ที่มีความพร้อมสูงสุดของ กองกำลังป้องกันชายแดน ด้านจันทบุรีและตราด

สถานที่ตั้ง : แผนกแพทย์โรงเรียนชุมพลฯ เลขที่ 51 หมู่ 5 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20251

โทร : 66350

 

วิสัยทัศน์ของหน่วย : แผนกแพทย์ฯเป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิที่มีความพร้อมในด้านการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพให้ รร.ชุมพลฯ เป็นชุมชนเข้มแข็ง

สถานที่ตั้ง : แผนกแพทย์ กบร. กร. 70หมุ่2 ต. พลา อ. บ้านฉาง จ. ระยอง 21130
 
โทร : 038-245666ต่อ 35530/3566
 

วิสัยทัศน์ของหน่วย : เป็นสถานพยาบาลขั้นปฐมภูมิ ที่มีคุณภาพในงานด้านนิรภัยเวชกรรมการบินของกรมแพทย์ทหารเรือ

สถานที่ตั้ง :หมวดพยาบาล ค่ายจุฬาภรณ์ เลขที่ 241 หมู่ 10 ตำบล โคกเคียน อำเภอ เมืองโคกเคียน 96000

โทร :

วิสัยทัศน์ของหน่วย : มุ่งสู่การเป็นสถานพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขั้นปฐมภูมิที่มีคุณภาพของกองทัพเรือ

 

 

 

  •  นโยบาย พร.ในงานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.          

              ระบบบริการสุขภาพ กองทัพเรือ เป็นระบบบริการสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของกำลังพลกองทัพเรือ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงแก่กองทัพและประเทศ ทั้งนี้หน่วยบริการสุขภาพในระบบจะให้บริการในทุกแห่งที่มีหน่วยงานกองทัพเรืออยู่ ครอบคลุมทั่วประเทศตามภารกิจของกองทัพเรือ หน่วยแพทย์ทุกแห่งมีหน้าที่ให้บริการทั้งการบริการสุขภาพเพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ 

             สถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. เป็นหน่วยบริการสุขภาพที่สำคัญ ที่อยู่ใกล้ชิดกำลังพล กองทัพเรือจัดตั้งอยู่ทั่วประเทศทตามภารกิจของกองทัพเรือให้บริการสุขภาพแก่กำลังพล กองทัพเรือ ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ ตอบสนองทั้งทางด้านความพร้อมของกองทัพเรือ และเพื่อสวัสดิการสุขภาพแก่กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว

             กรมแพทย์ทหารเรือได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหน่วยบริการปฐมภูมิ ทร.จึงได้สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานในระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ได้ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH NQC) ครบถ้วนจำนวน 11 แห่ง แต่เนื่องจากหน่วยบริการปฐมภูมิ ทร. มีหลายระดับ และให้บริการในหลากหลายพื้นที่ การบริหารจัดการรวมทั้งการให้บริการมีความแตกต่างกัน ซึ่งต่อมากรมแพทย์ทหารเรือได้จัดทำมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิทร. ขึ้นโดยมุ่งหวังให้เกิดแนวทางการพัฒนาุณภาพตามมาตรฐานการบริการสุขภาพของสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. ตามบทบาทหน้าที่การให้บริกาแต่ละระดับได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ

หลักการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.

             ใช้หลักการของ ADLI  ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง มากำหนดแผนงานต่อเนื่องและแผนงานประจำปีของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร. โดยความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ พร. ปี 2559-2562  และนำสู่การปฏิบัติ ติดตาม และ สนับสนุนงาน ผ่านคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ผังมาตรฐานโครงสร้างระบบบริการสุขภาพกองทัพเรือ

  • โครงสร้าง/รายชื่อแม่ข่าย + ชื่อผู้รับผิดชอบ + เบอร์โทร/ลูกข่าย