กองสวัสดิการสุขภาพ กรมแพทย์ทหารเรือ
504/54 อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น 1
ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร. 52513, 02-8766628 โทรสาร 52513, 02-8766628