คู่มือแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐาน สถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ
แนวทางการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ของก าลังพล ทร. พื้นที่ รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒ และ พื้นที่ รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓
CPG โรงเรื้อรัง(HT)
,
รายการอุปกรณ์ที่จำเป็นในรถฉุกเฉินลำเลียงผู้ป่วยขั้นสูง สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.