การให้บริการทางการแพทย์แก่ทหารกองประจำการ แบบบูรณาการ

รายการอุปกรณ์ที่จำเป็นในรถฉุกเฉินลำเลียงผู้ป่วยขั้นสูง สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร