ร้อย พ.กอง สนช.กจต.
รพ.ปจปร.ฐท.กท.
มว.พ.ร้อย.บก. และบริการ พัน.ร.๙ รอ.กรม ร.๓ พล.นย.