IMG_0120

เมื่อวันที่ ๑๒๐๙๐๐ มี.ค.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นของหน่วยให้แก่กำลังพลในสังกัดโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากแผนก ปคส.กฝล.กฝร.กร.ให้ความรู้ คำแนะนำตาม อทร.๙๒๐๔ ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๒ และขั้นตอนการดับเพลิงขั้นต้นของหน่วย

IMG_0227

เมื่อ ๒ มี.ค.๖๔ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดกำลังพลสาธิตการปฏิบัติการ ชุดส่งกลับเคลื่อนที่เร็ว(RMET) ในการฝึก สอ.รฝ.บูรณาการ และยิงอาวุธประจำหน่วยทางยุทธวิธี ประจำปี งป.๖๔

NIK_6506

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดการอบรม สาธิต และฝึกซ้อม การสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ให้กับกำลังพลในหน่วย เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการคัดกรอง ป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ ก.พ.๖๔ ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.

NIK_6363

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. และกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกันจัดตั้งสถานีตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรคติดต่ออื่นๆ และโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ ๑ – ๒ ก.พ.๖๔ โดยมี พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พล.ร.ต.สุรสิงห์ ประไพพานิช รอง เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ คณะผู้บังคับบัญชาจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติ

IMG_6866

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓๐๐ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.

NIK_5921

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกับ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน และ กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๒๕๖๓ ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อ ๒๗ ม.ค.๖๔

IMGL6570

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติ ในการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เมื่อ ๒๖ ม.ค.๖๔

_MGL6616

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพล เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ อบต.ท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รวมจำนวน 20 ครอบครัว นายก อบต.ท่าช้าง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น มอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร หน้ากากอนามัย และการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

IMG_6675

เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ร่วมกับ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. และกฝท.ศฝ.นย ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในการเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม.สน.พล.นย. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.ฯ