IMGL5695

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๖๔

1IMG_6625

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ร่วมกับ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ประชุมหารือในการเตรียมการรับทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัด ๓/๖๓ (๑ – ๒ ก.พ.๖๔) โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม.สน.พล.นย. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม พัน.พ.ฯ

IMGL5731

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพลจำนวน 8 นาย (ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ กพร.กปช.จต. จำนวน 3 นาย เจ้าหน้าที่พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. จำนวน 2 นาย, เจ้าหน้าที่ ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ มว.ปจว.กจต. จำนวน 2 นาย)นำโดย น.อ.ทนงศักดิ์ จันทร์งาม ผช.หก.กพร.กปช.จต. เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางสายตา และผู้ป่วยติดเตียง ใน ต.จันทนิมิต ม. 1 – ม.10 รวมจำนวน 20 ครอบครัว กิจกรรมในครั้งนี้ นายจิระพัชร์ รัตนธรรมสุทธิ์ กำนัน ต.จันทนิมิต จัด อสม.ประจำตำบลจันทนิมิต เข้าร่วมจำนวน 20 คน กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น การมอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประชาชนที่ได้รับการเยี่ยมเยียนรู้สึกยินดีและขอขอบคุณที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อดูแลประชาชนในครั้งนี้

IMGL5695

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรม “กปช.จต. หมอเดินเท้า..เข้าหาชุมชน” โดยจัดกำลังพลจำนวน ๙ นาย (ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ มว.ปจว.กจต. จำนวน ๒ นาย, เจ้าหน้าที่พยาบาล ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. จำนวน ๒ นาย, ร้อย.รยบ.ฯ จำนวน ๑ นาย และเจ้าหน้าที่ ส.ทร.๔ จันทบุรี จำนวน ๒ นาย) เข้าเยี่ยมเยียนประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนย่อยที่ ๑๐ (เนินเอฟเอ็ม) จำนวน ๒๐ ครอบครัว กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาพยาบาลขั้นต้น การมอบผ้าห่มกันหนาวและข้าวสาร และการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประชาชนที่ได้รับการเยี่ยมเยียน รู้สึกยินดีและขอขอบคุณที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อดูแลประชาชนในครั้งนี้

IMG_5720

เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๔ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ดำเนินการคัดกรองและสอบสวนโรคติดเชื้อ COVID – 19 ทหารใหม่ผลัด ๒/๖๓ กลับจากการเยี่ยมบิดา-มารดา ณ อาคารหมายเลข ๘ ศฝ.นย.

63105

เมื่อ 29 ต.ค.63 ร้อย.พ. กอง สนช.กจต. จัดจนท.เวชกรรมป้องกัน ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ภายในบริเวณพื้นที่ค่ายตากสิน (ร้อยสล., ศปชด., ร้อย.พ., ฝูงบิน 3141, มว.สห. ) อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

246310

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.สนับสนุนจนท.พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ร่วมกับ แผนกปฏิบัติการข่าว กปช.จต.ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดทหารกองประจำการในสังกัดของ นขต.กปช.จต.ภายในค่ายตากสิน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

S__32628742

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.63 ร้อย.พ.กอง สนช.กจต.ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่กำลังพลกอง สนช.กจต.ในหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พลขับรถที่มาปฏิบัติราชการชายแดนปีงป. 64 ในพื้นที่กปช.จต.ระหว่างวันที่ 26 -30 ต.ค.63 ณสโมสรซับตารี ค่ายตากสิน อ.เมืองจันทบุรี จว.จันทบุรี

IMG_2902

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๓ น.ท.หญิง วิชชุกาจน์ มังกร หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ กกป.พร.และคณะพร้อมด้วย น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และคณะฝ่ายอำนวยการ พัน.พ.ฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยมกราบพักทหารและโรงอาหารของหน่วยฝึก กฝท.ศฝ.นย. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ ผลัด ๒/๖๓

1931

เมื่อ 21 ต.ค.63 มว.พ.ที่2 พัน.ป.กจต. ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้เรื่อง การช่วยชีวิตเบื้องต้น(CPR) ให้แก่ กำลังพล พัน.ป.กจต ครั้งที่2 ณ ทก.พัน.ป.กจต.อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี ผลการปฏิบัติเรียบร้อยกำลังพลให้ความร่วมมือด้วยดี